Produkty od předních výrobců
Aktuální zobrazení dostupnosti
Zákaznická podpora ve vašem jazyce    
Váš nákupní košík je prázdný

Přidat položky do nákupního košíku

Všeobecné podmínky poskytování služeb

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Krannich Solar s.r.o.

§ 1 Platnost

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) se uplatní na všechny smlouvy na dodávky a služby uzavřené s našimi zákazníky, a na související předsmluvní závazkové vztahy, pokud není výslovně písemně sjednáno jinak. Obchodní nebo nákupní podmínky zákazníka či jiného účastníka smluvního vztahu se nestávají obsahem smlouvy, a to ani tehdy, pokud je nevyloučíme výslovně. To platí také tehdy, pokud i přes znalost protichůdných nebo odchylných obchodních podmínek naše služby zákazníkovi bezvýhradně doručíme, nebo pokud na ně bude odkazovat zvláštní korespondence.

(2) V případě dlouhodobé spolupráce platí výlučně naše VOP ve znění dostupném ke dni pověření zákazníkem na https://shop.krannich-solar.com/cz-cz také tehdy, pokud při uzavírání obdobných smluv není na tuto skutečnost opětovně upozorňováno, ledaže si smluvní strany dohodnou písemně jinak. Zákazníku bude na vyžádání bezplatně zasláno aktuální znění VOP v tištěné formě.

(3) Tyto VOP neplatí ve vztahu ke spotřebitelům.

§ 2 Uzavření smlouvy, podklady k nabídce, další informace

(1) Naše nabídky jsou zcela nezávazné, leda že je v nabídce výslovně písemně uvedeno, že je závazná. Jakékoliv vyjádření zákazníka k nabídce na uzavření smlouvy je závazné a neodvolatelné po dobu 2 týdnů od takového vyjádření.

(2) Právní závaznost nastává pouze v případě, že dojde k podpisu smlouvy oběma stranami, nebo pokud písemně potvrdíme objednávku nebo započneme s plněním dle smlouvy. Můžeme požadovat také písemné potvrzení ústního vyjádření zákazníka o uzavření smlouvy.

(3) Písemné přijetí závazné kupní smlouvy z naší strany (potvrzení objednávky) může proběhnout také e-mailem. Potvrzení přijetí nabídky ke koupi z naší strany (potvrzení o dojití objednávky), které zákazník obdrží bezprostředně po odeslání své objednávky, nepředstavuje přijetí nabídky ke koupi.

(4) Všechny námi poskytnuté informace jsou – pokud není domluveno nebo vyznačeno jinak – omezeny na dobu do odvolání klientem, neboť informace, nabídky a ceny jsou z naší strany konstantně aktualizovány.

(5) K vyobrazením, kresbám, výpočtům, nástrojům a ostatním podkladům si vyhrazujeme vlastnické a autorské právo. To platí také pro takové písemné podklady, které jsou označeny jako „důvěrné“. Pro jejich předání třetí osobě nebo užití pro třetí osobu musí zákazník získat náš výslovný předchozí písemný souhlas.

(6) Smluvní partneři jsou povinni na výzvu vrátit nebo zničit veškeré dokumenty, podklady a informace získané v rámci spolupráce s námi, stejně jako veškeré zhotovené kopie.

§ 3 Předmět smlouvy, Záruky, Změny plnění

(1) Pro rozsah, způsob a kvalitu dodávek a plnění je rozhodující oběma stranami podepsaná smlouva nebo naše potvrzení objednávky, jinak naše nabídka. Ostatní údaje nebo požadavky jsou součástí smlouvy pouze tehdy, pokud si to smluvní strany písemně ujednaly nebo pokud jsme tyto písemně potvrdili. Dodatečné změny rozsahu plnění vyžadují písemnou dohodu nebo naše výslovné písemné potvrzení.

(2) Popis produktu, zobrazení a technické údaje představují popisy plnění, nikoli záruku. Záruka vyžaduje výslovné písemné prohlášení. Pokud je v nabídce řeč o záruce, jedná se výlučně o záruku výrobce. Veškeré nároky z takové záruky je třeba uplatňovat vůči výrobci. Kresby, vyobrazení, měřítka, váhy nebo jiné údaje o plnění jsou závazné pouze tehdy, pokud je to výslovně písemně sjednáno.

(3) Vyhrazujeme si možnost drobných změn v plnění, pokud se jedná o nepodstatné změny v dodávce, jejichž strpění je možné po zákazníkovi požadovat. Zákazníkem budou strpěny zejména obvyklé kvalitativní, množstevní, váhové nebo jiné odchylky, a to i tehdy, pokud ve své objednávce odkazuje na prospekty, kresby nebo vyobrazení, s výjimkou výslovné dohody o závazných vlastnostech. V ostatním upozorňujeme na skutečnost, že může dojít k technickým odchylkám údajů o plnění, zejména v případě barevných odlišností, výšky rámu a velikosti modulů.

§ 4 Doba plnění, opožděná plnění, částečná plnění, místo plnění

(1) Údaje týkající se okamžiku dodávky a plnění jsou nezávazné, ledaže jsou námi výslovně označeny jako závazné. Veškeré lhůty k dodávkám a plnění jsou podmíněné správnou a včasnou primární dodávkou nám.

Lhůty k plnění počínají běžet odesláním potvrzení objednávky z naší strany, nikdy však před tím, než jsou všechny obchodní a technické otázky mezi námi a zákazníkem vyjasněny a než zákazník splnil všechny své povinnosti (např. předložení nezbytných úředních povolení nebo poskytnutí dohodnutých záloh).

(2) Dodací lhůty a lhůty k plnění se prodlužují o dobu, kdy je zákazník v prodlení s platbou podle smlouvy, a o dobu, po kterou je nám pro okolnosti, na které nemáme vliv, znemožněno plnit nebo dodávat, a o přiměřenou dobu k zahájení dodávek po odpadnutí takových okolností.

K těmto okolnostem se řadí také vyšší moc, zejména nedostatek surovin na relevantních trzích, zpoždění našich dodavatelů a nástroje pracovního boje. Lhůty se prodlužují také o dobu, po kterou zákazník v rozporu se smlouvou neposkytuje součinnost, např. nepředá informaci, nedodá objednávku nebo neposkytne zaměstnance.

(3) Pokud si smluvní strany následně dohodnou jiné nebo dodatečné plnění, které má vliv na dohodnuté lhůty, prodlužují se tyto lhůty o přiměřenou dobu.

(4) Pokud je na přání zákazníka dohodnuta změna dodací lhůty nebo lhůty k plnění, jsme oprávněni požadovat odměnu k okamžiku, kdy by byla splatná bez této změny. Dohoda o změně termínu vyžaduje písemnou podobu.

(5) Výzvy a stanovení lhůt ze strany zákazníka vyžadují ke své účinnosti písemnou formu. Dodatečná lhůta musí být přiměřená. Lhůta kratší dvou týdnů je přiměřená pouze v případech zvláštní časové tísně.

(6) Jsme oprávněni k dílčímu plnění, pokud jsou dodané díly pro zákazníka smysluplně využitelné. Vyhrazujeme si možnost rozšířeného nebo zúženého rozsahu dodávky až do 5 % objemu.

(7) Dohodnuté dodací termíny jsou dodrženy, pokud je zboží v dohodnutém termínu předáno dopravci nebo pokud jsme zcela připraveni k odeslání zboží a toto sdělíme klientovi.

(8) Pokud nám (s konečnou platností) nebude ze strany našeho dodavatele dodáno zboží, ačkoli jsme jej vybrali s veškerou péčí a objednávka splňuje požadavky zakládající naši dodací povinnost, jsme oprávněni ve vztahu k zákazníkovi k úplnému nebo částečnému odstoupení od smlouvy, pokud zákazníkovi situaci ohlásíme a – pokud je to přípustné – nabídneme mu postoupení našich nároků za dodavatelem. Neodpovídáme za nevědomou nedbalost při výběru dodavatelů.

(9) Místem plnění je naše sídlo, pokud není uvedeno nebo dohodnuto jinak.

§ 5 Balení, odeslání, přechod nebezpečí, pojištění

(1) Naše dodávky jsou baleny na náklady zákazníka dle obchodních a odborných zvyklostí.

(2) Nebezpečí přechází na zákazníka, jakmile produkt opustí naši dílnu nebo výdejní sklad. To platí také pro dílčí plnění, dodatečná plnění, a také pokud převezmeme další služby, jako zejména dopravné a dodávku zboží. Pokud má v případě smlouvy o dílo dojít k převzetí díla, přechází nebezpečí v okamžiku převzetí.

(3) Výběr způsobu dodání zboží, přepravce a přepravní trasy činíme my, pokud nemáme písemné požadavky od zákazníka. V případě výběru odpovídáme pouze za úmysl a hrubou nedbalost.

§ 6 Ceny, odměna, platba, započtení

(1) Veškeré ceny platí, pokud si smluvní strany nedohodnou jinak, z místa našeho sídla. Všechny ceny a odměny jsou stanoveny v českých korunách bez DPH a veškerých dalších zákonných odvodů v zemi dodávky, cestovného, výdajů, balného, dopravného a případně také pojištění přepravy.

(2) Zákazník je povinen uhradit smluvne dojednanou cenu. Služby jsou zákazníkovy vyúčtovány podle jejich poskytnutého rozsahu.

(3) K odeslání našeho zboží dochází zásadně pouze po předchozí úhradě. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za naše dodávky a plnění bezodkladně po uzavření smlouvy, pokud není dohodnuto jinak. Pokud výjimečně nemá dojít k platbě předem, je platbu třeba uhradit bez skonta bezprostředně po obdržení plnění a doručení faktury zákazníkovi, splatnost nastává po 14 dnech.

(4) Bez zvláštní dohody akceptujeme pouze bezhotovostní platby, tj. převod na náš bankovní účet uvedený ve smluvní dokumentaci. Směnky a šeky nejsou zásadně přijímány, jinak dochází k úhradě ceny teprve okamžikem proplacení směnky či šeku, nikoli jejich vystavením. Zákazník je povinen uhradit případné směnečné, diskontní a inkasní poplatky. Tyto jsou splatné okamžitě. Za včasné inkaso nebo za včasný protest v případě nevědomé nedbalosti neodpovídáme.

(5) Zákazník může dát třetí osobě pokyn k tomu, aby za něj plnila závazky vůči nám. Pokud nám třetí osoba poskytne plnění způsobem, k němuž je povinen zákazník, přijmeme toto plnění jako řádné plnění zákazníka.

(6) Zákazník je v případě prodlení s platbou povinen platit úroky dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Právo na uplatnění náhrady škody tím není dotčeno.

(7) Pokud prodlení zákazníka trvá déle než 30 dní, pokud uplatní protest proti směnce nebo šeku nebo pokud je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na jeho majetek nebo na zahájení srovnatelného řízení podle jiného právního řádu, jsme oprávněni okamžitě zesplatnit veškeré pohledávky za zákazníkem, zadržet veškeré dodávky a plnění a uplatnit veškerá práva z výhrady vlastnictví.

(8) Zákazník je oprávněn započíst pouze nesporné nebo pravomocně potvrzené pohledávky. S výjimkou kogentních zákonných ustanovení může zákazník postoupit nároky ze smlouvy na třetí osoby pouze s naším předchozím písemným souhlasem. Zadržovací právo nebo námitku nesplněné smlouvy může zákazník využít pouze v rámci příslušného smluvního vztahu.

(9) Okolnosti, které nastanou po uzavření smlouvy a nepředpokládaným způsobem podstatně ovlivní základ výpočtu cen, a které nemůžeme ovlivnit, nás opravňují k úpravě dohodnutých cen ve výši, která zohledňuje výlučně tyto okolnosti. To platí zejména v případě změny zákona, úředního opatření, navýšení cen našich dodavatelů a kolísání měn. Takto upravená cena bude založena na stejných výpočtech jako cena původní a nepovede ke zvýšení zisku.

(10) Pokud se po uzavření smlouvy dozvíme nepříznivé informace o majetkových poměrech nebo kredibilitě zákazníka, můžeme – pokud nám nepřísluší předchozí platba již z jiných důvodů – podmínit zpracování a dodávku uhrazením přiměřené zálohy nebo poskytnutím jistoty deponováním ceny nebo bankovní zárukou.

§ 7 Výhrada vlastnictví

(1) Vyhrazujeme si vlastnictví předmětu dodávky do obdržení všech plateb z příslušného závazkového vztahu se zákazníkem. Výhrada vlastnictví zahrnuje také uznané saldo, pokud účtujeme pohledávky za zákazníkem na základě běžného účtu (výhrada kontokorentu).

(2) V případě postupu zákazníka v rozporu se smlouvou, zejména při prodlení s platbou, jsme po stanovení přiměřené lhůty oprávněni stáhnout předmět plnění zpět; zákazník je povinen jej vydat. V případě stažení předmětu plnění z naší strany dojde k odstoupení od smlouvy, pouze pokud to výslovně oznámíme. V případě zastavení předmětu plnění dojde k odstoupení od smlouvy vždy. V případě zastavení či obdobného zásahu třetí osoby je zákazník povinen nás bezodkladně písemně vyrozumět, abychom mohli podat žalobu podle § 267 občanského soudního řádu. Pokud není třetí osoba schopna uhradit nám v případě z toho vzniklého soudního sporu podle § 267 občanského soudního řádu soudní nebo mimosoudní náklady žaloby, ručí za nám vzniklou ztrátu zákazník.

(3) Zákazník je oprávněn při řádném průběhu obchodu předmět plnění dále prodat. Již nákupem předmětu plnění od nás nám však zákazník postupuje veškeré pohledávky, které mu vzniknou v souvislosti s dalším prodejem vůči jeho odběrateli nebo třetí osobě, omezené co do výše na konečně fakturovanou částku (včetně DPH) za naše plnění. To platí nezávisle na tom, zda je předmět plnění zcizen bez zpracování nebo po něm. Zákazník je oprávněn pohledávku vymáhat i po jejím postoupení. My zůstáváme oprávněni k samostatnému vymožení pohledávky, nicméně zavazujeme se pohledávku nevymáhat, pokud zákazník svou povinnost k úhradě řádně splní a neocitne se v prodlení. V takovém případě můžeme požadovat, aby nám zákazník sdělil informace o postoupené pohledávce a dlužníkovi, učinil veškeré úkony za účelem vymožení, předal nám související podklady a informoval o postoupení dlužníka (třetí osobu).

(4) Zpracování nebo přestavba předmětu plnění bude vždy prováděna za nás. Pokud bude předmět plnění zpracován s jinými, nám nepatřícími předměty, nabýváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru hodnoty předmětu plnění k ostatním zpracovaným předmětům k okamžiku zpracování. Pro věc vzniklou zpracováním platí totéž, co pro vyhrazené zboží.

(5) Pokud dojde k nerozdělitelnému spojení nebo smíchání předmětu plnění s jiným předmětem, který nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru hodnoty předmětu plnění k ostatním spojeným nebo smíchaným předmětům k okamžiku zpracování. Pokud dojde k takovému spojení nebo smíchání, že se na věc zákazníka nahlíží jako na věc hlavní, dochází k okamžiku koupě předmětu plnění od nás k dohodě o tom, že na nás zákazník převádí vlastnictví k poměrnému podílu. Zákazník pro nás spravuje předmět výlučného vlastnictví nebo spoluvlastnictví.

(6) Zákazník na nás převede také pohledávky k zajištění našich pohledávek, které mu vzniknou vůči třetí osobě propojením předmětu plnění s pozemkem.

(7) Zavazujeme se uvolnit naše zajištění na žádost zákazníka v případě, že jejich hodnota překročí hodnotu pohledávek, které ještě nejsou splacené, o více než 20 %.

(8) Výše uvedená ustanovení § 8 (1) – (7) výslovně neplatí pro (od počátku nebo následně) dohodnuté předchozí platby poskytnuté zákazníkem. Pokud zákazník poskytne předchozí platbu v plné výši, přechází vlastnictví k předem zaplacenému předmětu plnění na zákazníka v okamžiku předání věci nebo uzavření dohody o převodu držby (constitutum possessorium).

§ 8 Vázanost smlouvou a ukončení smlouvy

(1) Zákazník je oprávněn předčasně ukončit obchod v případě, že z naší strany dojde k porušení povinnosti, nehledě na právní důvod (např. v případě odstoupení, požadování náhrady škody místo plnění, výpověď z důležitého důvodu) nad rámec zákonných předpokladů pouze při splnění následujících předpokladů:

a) porušení smlouvy je třeba jednoznačně vytknout. K odstranění takového porušení je třeba stanovit lhůtu. Současně je nutné upozornit, že po marném uplynutí lhůty již nebude přijato žádné další plnění v souvislosti s vytknutým porušením a že je tím vzájemný obchod částečně nebo úplně ukončen.

b) Lhůta k odstranění porušení musí být přiměřená. Lhůta kratší dvou týdnů je přiměřená pouze v případě zvláštní časové tísně. V případě vážného a konečného odepření plnění nebo při splnění jiných zákonných předpokladů může odpadnout povinnost stanovit náhradní lhůtu.

c) K ukončení vzájemného obchodu (částečně nebo úplně) z důvodu neodstranění porušení smlouvy může dojít pouze ve lhůtě tří týdnů po uplynutí této lhůty. Po dobu vzájemných jednání se lhůta staví.

(2) Zákazník může odstoupit od smlouvy z důvodu našeho prodlení s plněním pouze tehdy, pokud jsme prodlení zavinili výlučně či převážně my, ledaže po zákazníkovi nelze z důvodu oprávněných zájmů požadovat další trvání smlouvy.

(3) Veškerá s tím související prohlášení vyžadují pro svou platnost písemnou formu.

(4) Smluvní vztah můžeme s okamžitou účinností ukončit, pokud zákazník uvede o skutečnostech podmiňujících jeho kredibilitu nesprávné údaje nebo s konečnou platností zastaví platby nebo proti němu je vedeno řízení na vydání čestného prohlášení nebo je proti jeho majetku zahájeno insolvenční řízení nebo srovnatelné řízení podle jiného právního řádu nebo byl podán návrh na zahájení takového řízení, ledaže nám zákazník bezodkladně poskytne platbu předem. Dále můžeme ukončit smluvní vztah s okamžitou platností, pokud nám má zákazník poskytnout platbu předem a je s touto platbou alespoň 14 dní v prodlení.

§ 9 Všeobecné povinnosti zákazníka

(1) Zákazník je povinen nechat veškerá naše plnění dle § 1 odst. 1 bezprostředně po jejich dodání resp. převzetí nebo zpřístupnění prohlédnout odborným zaměstnancem v souladu s právní úpravou a zjistitelné a/nebo zjištěné vady neprodleně písemně vytknout s přesným popisem chyb.

(2) Pro úspěšné a včasné provedení plnění, k němuž jsme se zavázali, jsme odkázáni na rozsáhlou spolupráci zákazníka. Je proto povinen nám včas a úplně poskytnout veškeré informace nezbytné pro včasné a úplné provedení plnění.

(3) Zákazník je povinen provést důkladný test použitelnosti v konkrétní situaci a funkční test před montáží, dalším prodejem atd. To platí také pro předměty plnění, které zákazník obdrží bezplatně jako vedlejší plnění nebo v rámci záruky.

(4) Zákazník je povinen zajistit data, která mohou být naším plněním dotčena, negativně ovlivněna nebo poškozena, a to v intervalech adekvátních jejich použití, nejméně ale jedenkrát denně, ve strojově čitelné podobě, a tím zajistit, aby mohla být za rozumné náklady znovu obnovena.

(5) Zákazník přijme přiměřená opatření pro případ, že naše plnění řádně neposkytneme, a to úplně nebo částečně (např. ve formě diagnózy poruchy, pravidelné kontroly výsledků, tvorby krizových plánů).

§ 10 Omezení užívání, možnosti dispozice

(1) Není-li výslovně písemně dohodnuto jinak, není naše zboží určeno pro použití v život udržujících nebo podporujících přístrojích a systémech, v nukleárních zařízeních, pro vojenské účely, vzdušné nebo kosmické lety, anebo pro takové účely, při nichž selhání produktu může při rozumném odhadu ohrozit život nebo mít za následek katastrofální škody.

(2) Pokud zákazník postupuje v rozporu s odst. (1), činí tak na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. Zákazník nás na první výzvu bez dalšího zbaví veškeré odpovědnosti v souvislosti s užitím zboží za takových okolností, a to v plném rozsahu, včetně nákladů přiměřeného právního zastoupení.

§ 11 Věcné vady

(1) Naše plnění mají dohodnuté vlastnosti a jsou vhodné pro smluvně předpokládané, či v případě chybějící dohody obvyklé, užití. Bez výslovné rozšiřující dohody jsme zavázáni poskytnout plnění v bezvadné kvalitě výlučně odpovídající stavu techniky. Za vhodnost a bezpečnost našeho plnění pro konkrétní použití zákazníkem je odpovědný výlučně zákazník. Nepodstatné snížení kvality není zohledněno.

(2) Záruka je vyloučena:

pokud nejsou naše produkty ze strany zákazníka skladovány, vestavěny, zprovozněny, nebo používány odpovídajícím způsobem,

při nesprávné údržbě,

při používání nevhodných provozních prostředků,

v případě vad, které vzniknou opravami nebo jinými pracemi třetích osob, které od nás nebyly výslovně schváleny.

Břemeno tvrzení a důkazní ohledně (ne)naplnění těchto důvodů vyloučení leží na zákazníkovi.

Uplatnění zákazníkových práv z vadného plnění předpokládá, že řádně splnil svou povinnost vytknout a vyšetřit vady dle § 10 odst. 1 a že řádně písemně vytkl skryté vady bezodkladně po jejich objevení.

(3) V případě věcných vad můžeme nejprve provést dodatečné plnění. K dodatečnému plnění dojde dle našeho výběru odstraněním vady, dodáním zboží, resp. dodáním bezvadného plnění, nebo tak, že upozorníme na možnost, jak se vyhnout účinku vady. V případě vady je třeba strpět alespoň dva pokusy o její nápravu. Zákazník bude akceptovat jako dodatečné plnění ekvivalentní novou nebo předchozí verzi produktu, která vadu nevykazuje, pokud je možné to od něj požadovat.

(4) V případě že zákazníkovi vzniknou v souvislosti s dodatečným plněním náklady na odstranění vadné věci a vestavění nebo montáž opravené nebo dodané bezvadné věci, poneseme tyto prokázané náklady maximálně do výše 1,5 násobku netto ceny konkrétního vadného produktu.

(5) Zákazník nám poskytne podporu při analýze a odstraňování vad tím, že zejména přesně popíše vzniklé problémy, v plném rozsahu nás informuje a poskytne nám příležitost a čas nutné pro odstranění vady.

(6) V případě, že nám vzniknou vícenáklady tím, že bude naše zboží změněno nebo chybně obsluhováno, můžeme požadovat jejich náhradu. Náhradu nákladů můžeme požadovat také tehdy, pokud nebudou shledány žádné vady. Důkazní břemeno leží na zákazníkovi.

Pokud se za účelem odstranění vady zvýší nezbytné výdaje, zejména náklady na dopravu, cestovné, práci a materiál, nejsme povinni tyto náklady nést, pokud dojde k jejich navýšení z důvodu, že předmět plnění byl klientem následně převezen na jiné místo plnění, než byla doručovací adresa, ledaže převoz odpovídá smluvně určenému účelu předmětu. Osobní a věcné náklady, které zákazník uplatní z důvodu vadného plnění, se účtují jako režijní náklady.

(7) K vrácení vadného zboží za účelem dodatečného plnění může dojít pouze po našem předchozím písemném souhlasu v souladu s našimi příslušnými interními pravidly. Nebezpečí náhodného zničení nebo snížení hodnoty na nás přechází teprve okamžikem převzetí zboží v našem sídle. Vrácení zboží bez předchozího projednání jsme oprávněni odmítnout.

(8) V případě že dodatečné plnění s konečnou platností odmítneme, nebo se toto s konečnou platností nezdaří, nebo jej nelze po zákazníkovi požadovat, může zákazník v rámci zákonných ustanovení dle § 9 buď odstoupit od smlouvy, nebo přiměřeně snížit naši odměnu a také požadovat dle § 14 náhradu škody nebo výdajů. Nároky se promlčí dle § 15.

§ 12 Právní vady

(1) Není-li dohodnuto jinak, jsme povinni poskytovat naše plnění pouze v zemi dodacího místa bez práv duševního vlastnictví a autorských práv třetích osob (dále jen: práva duševního vlastnictví). Vznese-li třetí osoba z důvodu porušení práva duševního vlastnictví námi dodaným a řádně užívaným plněním proti zákazníkovi oprávněný nárok, jsme vůči zákazníkovi po dobu lhůt dle § 15 odpovědni následujícím způsobem:

(2) V závislosti na našem výběru a na naše náklady získáme pro dotčené plnění užívací právo, nebo jej tak změníme, že nebude porušovat právo duševního vlastnictví, nebo jej vyměníme. Pokud to není za přiměřených podmínek možné, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy nebo snížení odměny. Náhradu zbytečně vynaložených nákladů zákazník požadovat nemůže.

(3) Naše povinnost k náhradě škody se řídí § 14 a zákonem.

(4) Naše výše uvedené povinnosti vznikají pouze tehdy, pokud nás zákazník o nárocích uplatněných třetí osobou bezodkladně písemně vyrozumí, porušení neuzná a ponechá nám vyhrazené veškeré možnosti obrany a jednání o narovnání. Pokud zákazník přestane plnění užívat z důvodu minimalizace škody nebo jiných důležitých důvodů, je povinen upozornit třetí osobu, že tím nedochází k uznání porušení duševního práva.

(5) Nároky zákazníka jsou vyloučeny, pokud porušení duševního práva sám zavinil. Nároky zákazníka jsou dále vyloučeny, pokud bylo porušení duševního práva zaviněno zvláštním zadáním zákazníka, námi nepředvídatelným užitím zboží, nebo tím, že bylo zboží zákazníkem změněno nebo spojeno s námi nedodaným produktem.

(6) Ustanovení § 12 se použijí obdobně.

(7) Širší nebo jiné než zde upravené nároky zákazníka vůči nám a našim spolupracujícím osobám z důvodu právních vad jsou vyloučené.

§ 13 Odpovědnost

(1) Zákazníkovi poskytneme náhradu škody nebo náhradu zbytečně vynaložených nákladů, nehledě na jejich právní důvod (např. ze závazkového vztahu, věcných nebo právních vad, porušení povinnosti a neoprávněného jednání) pouze v následujícím rozsahu a pouze pokud na naší straně došlo k zavinění (úmysl či nedbalost):

a) odpovědnost za úmysl, hrubou nedbalost a vzniklá ze záruky je neomezená.

b) v ostatních případech odpovídáme pouze v případě podstatného porušení smluvní povinnosti, nároků z vad a prodlení, a to za náhradu typických a předvídatelných škod. Odpovědnost je v takovém případě omezena za jednu škodnou událost na dvojnásobek sjednané odměny za dotčenou zakázku a na trojnásobek hodnoty zakázky pro veškeré škodné události z dotčeného smluvního vztahu. Podstatné smluvní povinnosti (kardinální povinnosti) jsou takové povinnosti, jejichž splnění umožňuje vůbec uskutečnit smlouvu a na jejichž dodržení se smluvní partner může zpravidla spoléhat.

(2) V případě porušení života, tělesné integrity a zdraví a v případě nároků z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku platí výlučně zákonný úprava.

(3) Námitka spoluzavinění je nám zachována.

§ 14 Promlčení

(1) Promlčecí lhůta činí

a) u nároků na vrácení kupní ceny a odstoupení od smlouvy nebo snížení odměny jeden rok od dodání zboží; pokud se nároky týkají vad řádně vytknutých před uplynutím promlčecí lhůty, činí pro řádně vytknuté vady vždy alespoň tři měsíce od předání účinného oznámení o odstoupení od smlouvy nebo snížení odměny;

b) u ostatních nároků z věcných vad jeden rok;

c) u nároků z právních vad jeden rok; pokud právní vada spočívá ve věcném právu třetí osoby, na jehož základě může být požadováno vydání zboží, platí zákonné promlčecí lhůty;

d) u ostatních nároků na náhradu škody nebo náhradu zbytečně vynaložených nákladů jeden rok, který začíná běžet okamžikem, kdy se zákazník o okolnostech odůvodňujících příslušný nárok dozví nebo bez hrubé nedbalosti dozvědět musel.

K promlčení dojde nejpozději uplynutím nejdelších zákonných lhůt (§ 629 OZ).

(2) V případě náhrady škody a výdajů vzniklých na základě úmyslného jednání, hrubé nedbalosti, záruky, lsti, porušení života, fyzické integrity a zdraví a při nárocích ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku platí výlučně zákonné promlčecí lhůty.

§ 15 Mlčenlivost, ochrana údajů, uvedení reference

(1) Zákazník se zavazuje nakládat se všemi předměty, které od nás obdrží nebo o nichž se dozví před nebo v průběhu plnění smlouvy (např. podklady, informace), a které jsou chráněny zákonem nebo zjevně obsahují obchodní nebo provozní tajemství, nebo jsou označeny jako důvěrné, jako s důvěrnými, a to i po ukončení smlouvy, ledaže jsou tyto bez porušení povinnosti mlčenlivosti veřejně známé nebo na tom neexistuje právní zájem hodný ochrany. Zákazník je povinen opatrovat a zajistit tyto předměty tak, aby bylo zneužití třetí osobou vyloučeno.

(2) Zákazník zpřístupní předměty podléhající povinnosti mlčenlivosti dle odst. 1 pouze takovým zaměstnancům a jiným třetím osobám, pro něž je takový přístup nezbytný za účelem výkonu jejich činnosti. Tyto osoby poučí o požadavcích mlčenlivosti ohledně těchto předmětů.

(3) Údaje zákazníka nezbytné pro provedení zakázky zpracováváme v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů. Jsme oprávněni uvést zákazníka jako referenci.

(4) Zákazník je srozuměn s tím, že si o něm pro zachování našich oprávněných zájmů opatříme informace u obvyklých informačních agentur (zejména Creditreform).

§16 Klauzule o kontrole vývozu

(1) Zákazník je povinen v případě převodu našeho zboží nebo námi poskytnutého plnění na třetí osoby dbát a dodržovat tuzemské a mezinárodní platné předpisy práva o kontrole vývozu. Je třeba dodržovat zejména předpisy exportního práva Evropské unie, Spojených států amerických a Spolkové republiky Německo.

(2) Zákazník je povinen ujistit se před převodem našeho zboží nebo poskytnutého plnění na třetí osoby pomocí vhodného prověření a opatření, že takovým převodem nebo poskytnutím neporušuje nařízené embargo, zejména embargo Evropské unie a Spojených států amerických, a to při zohlednění zákazu obcházení zákona.

(3) Dále je zákazník povinen dbát ustanovení evropského a amerického sankčního seznamu, ohledně případných obchodních činností s tam uvedenými organizacemi, osobami a podniky. Zákazník je navíc povinen zajistit, že užití nebo další postoupení našeho zboží a plnění nebude sloužit takovým vojenským nebo zbrojním účelům, které jsou zakázané nebo podléhají povolení, ledaže pro ně má nezbytná povolení zajištěna.

(4) Pokud to bude na základě případné kontroly nezbytné, poskytne nám zákazník na vyžádání bezodkladně veškeré informace o konečném umístění a příjemci a účelu užití námi dodaného zboží a plnění.

(5) Zákazník nás uvědomí o všech nárocích, které budou příjemcem uplatněny z důvodu nedodržení uvedených exportněprávních povinností, a to v plném rozsahu, a je povinen nahradit nám z toho vzniklé škody a náklady.

§ 17 Písemná forma

Veškeré změny a doplnění smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou formu. Tomuto požadavku vyhoví smluvní strany také zasláním dokumentů v textové podobě, zejména faxem nebo e-mailem, pokud pro jednotlivá vyjádření není určeno jinak. Sama dohoda o písemné formě může být zrušena jen písemně.

§ 18 Salvátorská klauzule

V případě, že je nebo se stane některé ustanovení těchto VOP neplatným nebo neúčinným, nebo pokud by tyto VOP byly neúplné, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany nahradí neplatné a neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které bude nejvíce odpovídat smyslu a účelu neplatného a neúčinného ustanovení. Totéž platí i pro mezery ve smlouvě.

 

 

§ 19 Volba práva

Na smluvní vztahy mezi námi a našimi zákazníky se uplatní právo České republiky, s vyloučením aplikace Úmluvy o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží OSN.

§ 20 Místní příslušnost soudu

Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z nebo v souvislosti se smluvním vztahem mezi námi a zákazníkem je Městský soud v Brně. Jsme také oprávněni podat žalobu v místě sídla zákazníka nebo jinému místně příslušnému soudu.